SIA "VK Terminal Services" sagaidījis jauno hromatogrāfu

Saskaņā ar Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai, terminālī ir jāveic ķīmisko vielu monitorings gruntsūdenī.

Ar hromatogrāfa palīdzību pārbauda ķīmisko vielu- benzola, toluola, etilbenzola un ksilols daudzumu gruntsūdenī. Vielas gruntsūdenī var nonākt naftas produktu pārkraušanas rezultātā.